Μυκόριζες και μικροοργανισμοί για ανάπτυξη ριζικού συστήματος
Μυκόριζες (Glomus mosseae, Glomus aggregatum, Glomus etunicatum, Glomus intraradices), Bacillus sp (8 strains), Pseudomonas fluorescens, Trichoderma (3 strains), Streptomyces (2 strains), Azotobacter (2 strains).