Ποικιλία κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό χαμηλό, μαζεμένο με μέτρια κάλυψη καρπού. Οι καρποί είναι πολύ καλής ποιότητας, στρογγυλοί με λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 15-20 g. Είναι ποικιλία παραγωγική με καρπούς εύγευστους, πολύ καλή καρπόδεση σε ψηλές θερμοκρασίες και γενικά είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Skills

Posted on

October 31, 2017