ΣΙΝΑΠΙ

(Brasica rapa)

Nigra

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μαύρο σπόρο.

Alba

Πολύ παραγωγική ποικιλία με λευκό σπόρο.